Lasteaiakoha taotlemine

Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub lapsevanema või eestkostja (edaspidi lapsevanem) poolt lasteaia direktorile esitatud kirjaliku avalduse alusel, milles märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood; kodune aadress, telefon, kodune keel, rahvus, lapse tervisega seotud erivajadused, mida lasteaiaõpetajad peaksid kindlasti teadma;
  2) lapse vanema(te) ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, kontaktnumber;
  3) alaealiste laste arv perekonnas;
  4) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg.

Avaldused registreerib lasteaia direktor nende laekumise järjekorras.

Õppeaasta jooksul võetakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.

Lasteaeda vastuvõtmine

(1) Lasteaeda võetakse reeglina lapsi alates 1,5. eluaastast.

  (2) Lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul vastavas vanuserühmas lähtuvalt taotluse registreerimise järjekorrast.

  (3) Laste lasteaeda vastuvõtmisel eelistatakse:
  1) Pereregistri alusel Setomaa valda registreeritud lapsi (1,5-7 a);
  2) peale Setomaa vallas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Setomaa valda. Väljaspool Setomaa valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (4) Otsuse lasteaeda võtmise kohta teeb lasteaia direktor ning teavitab sellest ka lapsevanemat.

 Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on:
  1) lapsevanema kirjalik avaldus;
  2) lapse kooliminek;
  3) lapse suunamine erilasteaeda;
  4) lapse puudumine meditsiiniliste näidustusteta ja vanema etteteatamiseta rohkem kui 20 tööpäeva kahe kuu jooksul;
  5) kolme kuu ulatuses lasteaia teenuste eest tasumata jätmine.

  (2) Otsuse lasteaiast väljaarvamise kohta teeb lasteaia direktor, teavitades lapse lasteaiast väljaarvamisest kirjalikult ka lapsevanemat.

  (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toidu- ja õppekulu võlgnevuse.

Lasteaia teeninduspiirkond

Värska Lasteaia teeninduspiirkond on Setomaa vald.  Peale Setomaa vallas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Setomaa valda.

Lapsevanema poolt tasutav kohatasu

Värska Lasteaia kohatasu on ühes kuus 25 eurot. Kui samas lasteaias käib ühest perest rohkem kui üks laps, siis kohaldub mõlemale lapsele eraldi 22 eurone kohatasu määr ühes kuus.

Lapse toidukulu päevamaksumus

Värska Lasteaia ühe toidupäeva maksumus on 1,65 eurot.

Avaldused: