Värska Lasteaia kodukord ja päevakava

 

 

 

KINNITATUD:

VLA  hoolekogus 16.09.2022

 

KODUKORD

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Värska Lasteaia kodukord ja tegevus lähtub Eestis kehtivate õigusaktide nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Setomaa vallas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest  ja väärtustest.

1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias rühmades paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad lasteaia õppekavas ja lasteaia/rühma tegevuskavas ettenähtud tegevused.

1.4 Kodukord on lastele, lapse seaduslikule esindajale (edaspidi lapsevanem) ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest.  Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse või lasterühma  parimates huvides.

 1. LASTE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

2.1 Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub Värska valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel sama korra kehtestamiseni Setomaa Vallavalitsuse poolt.

2.2 Lasteaia direktor komplekteerib rühmad lasteaeda laekunud kohasoovi avalduste-andmetelehtede alusel 25.augustiks. Muudatused rühmade laste koosseisudes teostatakse kokkuleppel lapsevanemaga.

2.3 Lapse rühma vastuvõtmisel informeerib lapsevanem kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldus võimalusel lapsest lähtuvalt.

2.4 Avaldus peab olema esitatud 2 nädalat enne lapse harjutusperioodi algust ja laps tuuakse lasteaeda kokkulepitud kuupäeval.

2.5 Lapse harjutusperiood peaks jääma perioodi, kus on põhiline rühma meeskond kohal. Soovituslikult mitte suvisele ajale.

 1. INFOVAHETUS

3.1 Koolieelse lasteasutuse infokanalid on lasteaia veebileht varskalasteaed.ee,        digitaalne infosüsteem www.eliis.ee; rühmades asuvad infotahvlid, lasteaia rühmade elektronposti aadressid ning telefoninumbrid:

3.1.1 e-posti aadress verskalaps1@gmail.com ja telefoninumber   5103387

3.1.2 e-posti aadress verskalaps2@gmail.com ja telefoninumber   5260522

3.1.3 e-posti aadress verskalaps3@gmail.com ja telefoninumber   58877499

3.1.4 e-posti aadress verskalaps4@gmail.com ja telefoninumber   5182003

3.2 Üldine infovahetus võib toimuda ka  lauatelefoni 796 4735 ning üldmeiliaadressi varska.lasteaed@setomaa.ee vahendusel.

3.3 Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (telefoninumber; e-posti aadress; kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest viivitamatult  rühma õpetajat.

3.4 Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi direktorilt.

3.5 Laste, lapsevanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia andmekaitsetingimustest  ja isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest.

 

 1. LASTEAIA PÄEV

4.1 Värska Lasteaia lahtiolekuaeg on kehtestatud Setomaa Vallavalitsuse poolt. Värska Lasteaed avatakse tööpäevadel kell 7.30 ja suletakse kell 17.30. Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab lasteaia hoolekogu ettepanekul kohalik omavalitsus.

4.2 Pühade ajal on lasteaia lahtiolekuaeg lühendatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Setomaa Vallavalitsuse regulatsioonile.4.3 Laste ealistest vajadustest lähtuvalt on iga rühm koostanud päevakava ja tegevuskava, millega saab lapsevanem tutvuda rühmas.

4.4 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha lühiajalisi muudatusi töökorralduses (suvekuudel, puhkuste perioodil, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jne).

4.5 Vastavalt eriolukorrale võib lasteaia direktor eelneval etteteatamisel ajutiselt sulgeda lasteaia.

 1. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE, LAPSE PUUDUMINE

5.1 Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ainult koos saatjaga. Lapse rühma toomine ja ära viimine toimub lapse rühma välisukse kaudu. Nakkusohtlikul perioodil võib lapse rühma toomine ja ära viimine olla korraldatud õues – rühma välisukse juures.

5.2 Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides, sealjuures ei tohi see segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.

5.2.1 Hommikusööki söövad lapsed jõuavad lasteaiarühmadesse hiljemalt kell 8.20;

5.2.2  Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad lasteaiarühmades üldjuhul kell

9.00. Laps on oodatud lasteaeda vähemalt 5 minutit enne planeeritud õppe- ja             kasvatustegevusi – siis jõuab ta teistega liituda ja algavasse päeva sisse elada.

5.4 Kui laps saabub lasteaeda ning on kapi juures riided ära vahetanud, siis suundub ta enne, kui siseneb rühmaruumi, wc-sse käsi pesema.

5.5 Lapse turvalisuse tagamiseks annab üldjuhul lapsevanem või teda asendav isik hommikul lapse isiklikult rühma töötajale või tema asendajale üle. Vajadusel teavitab lapsevanem rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, mis võivad mõjutada lapse päeva – see aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.

5.6 Lapse hilinemisest hommikul või päeva jooksul rühmaga liitumisest tuleb teavitada rühmapersonali telefoni teel hiljemalt kella 8.30-ks. Ka siis, kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, teavitab lapsevanem rühma meeskonda. Kindlaim viis info edastuseks on telefonitsi (kõne või sõnum), kuna elektronposti ja lasteaia infosüsteemi vaatab rühmaõpetaja tööpäevadel kella 8 ja 14 paiku.

5.7 Lapsevanem teavitab rühmapersonali nädala alguses, st hiljemalt esmaspäeval kell 14.00, lapse tuleva nädala kohal käimisest ja puudumisest.

5.8 Palume lapsele järele tulla hiljemalt 17.20, sest lasteaed suletakse kell 17.30. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia rühma kontakttelefonil.

5.9 Lapsevanem võtab lapse vastu rühma töötajalt ja lasteaiaealine laps lahkub lasteaiast ainult koos saatjaga. Kui lapsevanem lahkub koos lapsega lasteaiast, siis tuleb sellest kindlasti rühmas olevat õpetajat või tema asendajat teavitada. Parim viis selleks on lähedane pilkkontakt õpetajaga ja head aega ütlemine ning õpetaja poolse vastuse saamine. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üle antuks.

5.10 Lastevanematega koos toimuvatel ühisüritustel ja peale lasteaiapäevajärgset lapse üleandmist lapsevanemale, st lapsevanema ja lapse lähedasest kohtumishetkest (tervitusest) alates vastutab lapse eest lapsevanem.

5.11 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis võtab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti. Kui see ei õnnestu, informeerib õpetaja lapsevanema kohale mitteilmumisest lasteaia direktorit. Olukorrast sõltuvalt arutatakse läbi edasine tegevusplaan. Last järelevalveta ei jäeta.

5.12 Rühma töötajal (või tema asendajal) on üldjuhul keelatud last anda üle alaealisele. Alaealisele pereliikmele lapse üleandmise osas langetab otsuse lapsevanem, arvestades lapse parimaid huve ja koduteekonna turvalisust.  Kui lapsevanema otsusel toob last lasteaeda või tuleb lapsele lasteaeda järele lapse vanem õde või vend, kes ei ole täisealine, peab lapsevanem tegema sellekohase avalduse rühma õpetajale ja kindlasti hommikul lapse saabumisel lasteaeda, teavitama rühma personali, et lapsele tuleb alaealine õde või vend järgi.

5.13 Kui lapsele tuleb järele mõni teine täiskasvanu, mitte ema või isa, tuleb sellest hiljemalt sama päeva hommikul teavitada rühma õpetajat.

5.14 Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast lapsevanemat; ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid; vajadusel omavalitsuse lastekaitsetöötajat ja politseid.

5.15 Lasteaia töötajad ei saada ja ei vii lapsi õppekavavälistesse huviringidesse ega too neid sealt tagasi, välja arvatud majasiseste huviringide korral.

 1. LAPSE RIIETUS

6.1 Rühmaruumiriietus peaks olema lihtne, puhas, lapsele mugav. Lasteaias on vajalik mugavate ja kindlalt jalas püsivate vahetusjalanõude (libisemiskindla tallaga rihmikute) ning ka vahetusriiete olemasolu. Lõunauinakuks sobivad pidžaama ja öösärk.

6.2 Lapsel on lasteaiakapis oma isiklikud hügieenivahendid: kamm, paberist taskurätikud ning väikeste äparduste puhuks vahetuspesu (sõimerühma kõige pisematel vajadusel mähkmed ja niisked salvrätid).

6.3 Lasteaiapäeva liikumistegevuseks, mis toimuvad siseruumides ja õues, on vajalikud püksid ja T-särk, mida hoitakse teistest riietest eraldi ja soovitavalt õhku läbilaskvas kotis. Väljas toimuvate liikumistegevusteks sobivad lapse õueriided, mis vastavad ilmastikule.

6.4 Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre või muid teda ohustavaid detaile. Riided ja jalanõud on soovitav (sõimerühmas on vajalik) märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist ja vahetusse minemist.

6.5 Ehted (kaelaketid, kõrvarõngad jms), mis võivad last ohustada, on lasteaias laste turvalisuse huvides keelatud.

6.6 Õues viibimiseks on lasteaeda vaja tuua aastaajale ja ilmale sobilikud, kergesti selga pandavad ning lihtsate kinnitustega mänguriided ja jalanõud, külmaperioodil ka kindad. Sõrmikuid võib kanda laps, kes saab hakkama nende iseseisva kätte panemisega. Õues on vajalik peakate (ka suvel).

6.7 Õue minekuks vahetab laps riided sobilike õueriiete vastu ning tuppa tagasi tulles, paneb ta selga toariided.

6.8 Lapsevanem vastutab, et lapse lasteaias kasutusel olevad riided ja isiklikud asjad on puhtad, korrastatud ja märgistatud.

6.9 Lapsevanem annab selged juhised rühma personalile, kuidas last õueminekuks riietada.

6.10 Lapsevanem korrastab koos lapsega lapse kapi ning vastutab selle sisu korrashoiu eest – riided ning muud vajalikud asjad (salvrätid, kamm jms), oleksid lihtsasti leitavad ja kättesaadavad.

 1. MÄNG JA ÕUESOLEK

7.1 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta isiklikke mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele (konkreetne päev ja/või periood jms). Lasteaeda ei tooda lapsele ohtlikke (sh liiga väikeseid, kergesti purunevaid), hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

7.2 Igapäevaselt on lapsel lubatud kaasa võtta ning kohe voodisse viia või oma kappi jätta (magamise ajaks voodisse võtta) kaisuloom.

7.3 Lasteaed ei vastuta kaasa toodud mänguasja kadumise või katkiminemise eest.

7.4 Lapsel ei ole lasteaias kaasas mobiiltelefoni ega muid tehnilisi vahendeid, raha või varalist väärtust omavaid asju (ehk õppetööks mittevajalikke esemeid).

7.5 Lapsed viibivad lasteaias õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui -20°C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri (www.emhi.ee andmete alusel) ja madalama kui  -15°C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

7.6 Soodsate ilmastikutingimuste korral, toimub võimalikult palju laste tegevusi värskes õhus – lasteaia õuel või selle lähiümbruses. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes (õuesõppes). Tuppa laste jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.

7.7 Jalg- ja tõukeratastega sõitmine lasteaia territooriumil kevad-, suve- ja sügisperioodil võib toimuda ainult kaitsevarustuse (sobivas suuruses kiiver, soovitavalt ka põlve- ja küünarnukikaitsmed) olemasolul  ja rühmaõpetajate poolt kehtestatud korra järgi (st kindlad sõidupäevad jms). Rühma reeglid kehtivad ka siis, kui lapsevanem viibib õuealal lasteaia lahtioleku ajal.

7.8 Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus peab olema markeeritud.

7.9 Lasteaed ei vastuta päevaks kodust kaasa võetud ja ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.

7.10 Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia, lasteaia töötaja või teise lapse vara kahjustamise või hävitamise korral hüvitab kahju selle põhjustanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras. Lasteaias lapse poolt teisele lapsele või lasteaia personalile tervisekahjustuse tekitamise korral vastutab selle eest kahju põhjustanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.

 1. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

8.1 Lapsevanem annab lapse esmasel tulekul lasteaeda lapse tervise kohta tõest infot, mida eelkõige rühmapersonal kindlasti teadma peaks. Saadud info alusel kohandab rühmameeskond  vajadusel ning võimalusel päevakava, kasvukeskkonna ning õppe- ja kasvatustegevuse korralduse.

8.2 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste tervist. Rühma õpetajal on õigus keelduda rühma vastu võtmast last, kellel on palavik, kõhulahtisus, silmapõletik, nohu, köha, oksendamine, pedikuloos (täid) või muud viirus- ja nakkushaiguste sümptomid. Lasteaia personal soovitab lapsevanematel neil puhkudel konsulteerida perearsti või –õega ka lasteaias viibimise osas.

8.3 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse võimalusel teistest lastest. Laps jääb lapsevanemate saabumiseni lasteaia töötaja järelevalve alla.

8.4 Päeva jooksul haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem (vajadusel arst) ning laps saadetakse olenevalt lapse tervise seisundist kas koju (koos pereliikmega) või lapsevanema teadmisel ning võimalusel pereliikme või lasteaia töötaja saatel tervishoiuasutusse.

8.5 Värska Lasteaias on rühma personalil keelatud anda lastele ravimeid (v.a. esmaabi), neid ei lubata ka lapsel iseseisvalt sisse võtta. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud talle ravimite manustamise, võib lasteasutuses erandjuhul (nt diabeedi puhul) lapsele anda originaalpakendis ravimeid raviarsti määratud annustamisjuhiste järgi ning üksnes vanema vastutusel ja eelneval kirjalikul kokkuleppel lasteasutuse direktori ning rühmameeskonnaga.

8.6 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest (vaata terviseameti kodulehel nakkushaiguste loend ja lühikirjeldused) on vajalik teavitada lapse rühma õpetajat esimesel võimalusel. Õpetaja informeerib sellest direktorit. Lasteaia direktor teavitab kõiki lapsevanemaid lasteaias esinevast nakkusohust või pedikuloosi (täitõbi) juhtumist.

8.7 Lasteaia direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

8.8 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

8.9 Võimalusel tuleks hoida last ka peale haigusest tervenemist mõnda aega kodus, et immuunsussüsteem tugevneks ning laps ei oleks nii vastuvõtlik uutele haigusetekitajatele.

8.10 Kui laps on lasteaiast haiguse tõttu puudunud, piisab vaid suulisest rühmaõpetaja teavitamisest.

8.11 Koolieelikud saavad käia lapsevanema nõusolekul ning juhendaja olemasolul üldjuhul perioodil oktoober-aprill üks kord nädalas Värska Veekeskuses basseinitunnis. Ujumisriiete, plätude ja pesemisvahendite olemasolu tagab lapsevanem.

8.12 Lasteasutuses lapsega toimunud õnnetusjuhtumi, sh lapse vigastuse korral informeerib õpetaja sellest lapsevanemat ja direktorit, tegutseb vastavalt hädaolukorras käitumise juhistele ja vajadusel kutsutakse kiirabi. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all ning haigestunud või vigastatud lapsele antakse vajadusel esmast abi.

8.13 Lapsest, kelle heaolu väljaspool lasteaeda on ohustatud või kelle puhul on lasteaia töötajatel tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, või lapsest, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu või kes on väljaspool lasteaeda oma elu või tervist ohustavas olukorras, teavitab lasteaed koheselt valla sotsiaalosakonda (lastekaitsetöötajat), vajadusel kohe politseid.

8.14 Lasteaia personalil on keelatud avalikustada töö käigus teatavaks saanud teavet lapse ja perekonna kohta. Konfidentsiaalsuse nõue on tähtajatu.

8.15 Erivajadustega lastele kujundavad lasteaia töötajad  koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

8.16 Lasteaia erispetsialistid (logopeed, eripedagoog) teevad koostööd pedagoogidega, toetavad lapse arengut, nõustavad lapsevanemaid. Logopeedi ja eripedagoogi kontaktid saab rühmaõpetajalt või direktorilt.

8.17 Lapse iseloomustus vms tõend, infoleht väljastatakse teistele asutustele esitamiseks lapsevanema kirjaliku avalduse alusel direktorile, kus on põhjendus kuhu ja kellele informatsiooni vaja on. Dokument esitatakse lapsevanemale peale avalduse esitamist ühe nädala jooksul.

 1. LAPSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED LASTEAIAS

9.1 Lapsel on õigus vaimselt ning füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ning vaimset erksust toetavale tegevusele ja õpetajate igakülgsele abile ning toele alushariduse omandamisel.

9.2 Laps järgib väärika käitumise tavasid ja lasteaias kokkulepitud reegleid.

9.3 Laps suhtleb teiste laste ning täiskasvanutega lugupidavalt.

9.4 Lapse arvamused ja kaebused koolieelse lasteasutuse tegevuse kohta esitab laps ise või last kasvatava isiku vahendusel direktorile.

 1. TURVALISUSE TAGAMINE

10.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaia füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

10.2 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule.

10.3 Mööbel lasteaia ruumides on paigutatud lapsest lähtuvalt nii, et vigastuste tekkimise oht on võimalikult minimaalne ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

10.4 Lasteaia töökorraldus lähtub sellest, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

10.5 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

10.6 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

10.7 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud (va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav kooskõlastus ehitus-, remondi- ja hooldustööde teostamiseks).

10.8 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad alati enda järel lasteaia jalgväravad haagiga, et tagada kõigi laste turvalisus. Õppekäiguvälisel ajal tagab lasteaia värava taga parklas ning tänaval lapse turvalise ja ohutu liikumise lapsevanem.

10.9 Õppekäikudel ja koos rühmaga väljaspool lasteaiaterritooriumi liikudes kannavad Värska Lasteaia kõikide rühmade lapsed ja rühma töötajad helkurvesti.

10.10 Kui rühm läheb õppekäigule kasutades lapsevanemate isiklikke transpordivahendeid, lubatakse laps rühmakaaslase vanema autosse vaid konkreetse lapsevanema ja autojuhi nõusolekul/kokkuleppel. Lapsevanem peab tagama autosõiduks vajaliku turvavarustuse olemasolu (turvaisete, turvatool). Enne õppekäigule minekut esitab rühma töötaja direktorile kirjaliku ülevaate, kelle autos konkreetsed lapsed viibivad.

10.11 Laste veekeskusesse, ujulasse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta õpetaja, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

10.12 Rühmaõpetajal on lastega õuealal või õppekäigul olles kaasas rühma mobiiltelefon.

10.13 Lasteaia päeva jooksul lahendab laste omavahelisi sotsiaalseid juhtumeid rühma õpetaja. Kui laps käitub viisil, mis on ohtlik talle endale või teistele, näiteks ründab teist last või õpetajat, on lasteaia töötajal õigus selline tegevus tõkestada. Lapse ohtliku, sh vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava säästvaima vahendi. Võimalusel kooskõlastatakse  käitumisviis eelnevalt lapsevanemaga.

10.14 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Nende olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamine ning meetmete rakendamine toimub vastavalt lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile.

10.15 Lasteaia personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav,  kui laps on langenud kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.

10.16 Kui lasteaia ruumides või territooriumil viibivad alkoholi- ja/või narkojoobes või suitsetavad isikud, tuleb teavitada koheselt direktorit ja tegutseda vastavalt lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile.

10.17 Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones ATS (automaatne tulekahju signalisatsioon).

 1. LASTE TOITLUSTAMINE, TOIDURAHA ARVESTAMINE NING LAPSEVANEMA OSALUSTASU

11.1 Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustamisele koolieelses lasteasutuses.

11.2 Menüü on koostatud tervisliku toitumise nõudeid arvestades. Lapsevanemad saavad nädala menüüga tutvuda lasteaia kodulehel, lasteaia infosüsteemis ELIIS ja rühma infostendil.

11.3 Lasteaias on kolm toidukorda. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

11.4 Lasteaias arvestatakse laste eripäradega söömisel, kui lapsevanem on teavitanud lapse allergiatest vm probleemist teatud toiduainete suhtes. Enamusega mitte sarnanevate toitumisharjumistega lapse puhul kehtivad erikokkulepped perega (sh lapsevanema vastutus).

11.5 Lapsel on võimalik loobuda mõnest toidukorrast (nt hommiku- või ootesöök), kui lapsevanem annab sellest teada rühma õpetajale.

11.6 Lapsevanem on kohustatud teatama lapse puudumisest aegsasti või hiljemalt eelneval tööpäeval enne kella 14.00, siis ei arvestata last toidule.

11.7  Lapse pikemast puuduma jäämisest (2 ja enam päeva) teavitab lapsevanem oma rühma õpetajat esimesel puudumise päeval hiljemalt kella 14.00-ks.

11.7.1 Õigeaegse teavitamise puhul toimub toidult mahaarvestus alates teisest             puudumise päevast.

11.7.2 Mitteteatamise korral maksustatakse kaks esimest puudutud toidupäeva ja last ei võeta toidule (toiduraha ei arvestata) alates kolmandast puudutud päevast.

11.8 Lapse tagasitulekust lasteaeda tuleb ette teatada hiljemalt eelmise tööpäeva kella    14.00-ks (st enne järgmise päeva toiduainekoguste kaalumist-mõõtmist).

11.9 Arve lapsevanema osalustasu ja toiduraha maksmiseks väljastab Setomaa Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanema e-posti aadressile.

11.10 Lapsevanema poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord on kehtestatud Setomaa Vallavalitsuse poolt. Kui Värska Lasteaias käib ühest perest kaks või enam last, siis on perel õigus saada kohatasu soodustust.

11.11 Eelneva kuu lasteaiaarve tuleb igakuiselt tasuda arvel märgitud kuupäevaks (10 päeva jooksul arve väljastamisest).

11.12 Makseraskuste korral on soovitav koheselt pöörduda Setomaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

11.13 Tähtajaks tasumata toiduraha ja/või kohatasu korral on lasteaial õigus keelduda lasteaia teenuste osutamisest kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

 1. KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA

12.1 Lapse heaolu lasteaias tagab lapse pere ja lasteaia koostöö. See omakorda soodustab igati lapse arengut ja turvatunde tagamist. Soovitav on alustada päeva kiirustamata, sõbralikult ja hellalt. Esmastele lasteaeda tulijatele tuleb anda piisavalt kohanemis- ja harjumisaega. Lapse jaoks on kohanemine kergem, kui tema kodune päevarežiim on aegsasti muutunud sarnaseks lasteaia päevarežiimiga. Vastavalt kokkuleppele ja rühma töötajate soovitusele peab olema lapsevanemal valmisolek lapse kohanemisperioodil rühmas viibimiseks (eriti alla 3-aastaste laste puhul). Sõimerühmas lubatakse, nakkusohtlikul perioodil,  ühel lapsevanemal viibida siseruumides lapse kohanemispäevadel, rühma õpetaja poolt koostatud graafiku või kokkulepete alusel.

12.2 Lasteaed on lapse jaoks teine päevane kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ning heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö lapsevanemate ja lasteaia personali vahel. Lasteaia tegevuse paremaks korraldamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks on lapsevanemal õigus tutvuda arengukavaga, õppekavaga, tegevuskavaga, on õigus teha ettepanekuid ja avaldada arvamust rühma õpetajatele, direktorile,  hoolekogu esindajatele. Oluline on lastevanemate osalemine ka lasteaiaga seotud sündmustel, koosolekutel, koostööprojektides jne. Igal lapsevanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks.

12.3 Lapsevanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja sündmustel, samuti info- ja suhtluskeskkonnas lasteaia töötajatega suheldes viisakalt ning väärikalt, olles eeskujuks lastele. Kui lapsevanemad pole millegagi rahul, tuleb seda avameelselt öelda. Igasugused lasteaias tekkinud erimeelsused tuleb võimalikult kiiresti rühma õpetajaga (vajadusel teiste pedagoogidega, direktoriga või hoolekogu liikmetega) selgeks rääkida. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad edastavad nakkusohtlikul perioodil teavet lasteaia infosüsteemi kaudu või suheldakse teisi sidevahendeid kasutades, samuti ei toimu lasteaia juhtkonna vastuvõttu lasteaia siseruumides.

12.4 Lapsele tuleb õpetada eneseteenindust: riietumist, söömist, enda järel koristamist, teistega arvestamist, jagamist jne. Olulisemad asjad lastele kodus meeldetuletamiseks on järgmised:

12.4.1 Lasteaialaps  teab, et oma mänguasja kaasa võtmisel kehtivad rühmas sõbralikud põhimõtted, mida järgides lubab ta ka kaaslastel oma asjadega mängida ja lepib asja kogemata katki minemisega. Lapsed vastutavad oma mänguasjade eest ise.

12.4.2 Kuna lasteaias hoolitakse lapse tervisest ja väärtustatakse kõikide laste             uneaega, peavad ka nö mitte-magajad tagama teistele vaikse puhkeperioodi.

12.5 Kuigi lasteaias toimuvatest sündmustest ja põgusalt igapäevastest tegemistest saavad lapsevanemad teavet rühmastendide, infosüsteemi ja kodulehe kaudu, on hea, kui lapsevanem vähemalt kord nädalas varub piisavalt aega, et vestluses rühmaõpetajaga olla kursis lapse päeva või nädala tegemiste, murede ja kordaminekutega. Lapsele on innustav, kui vanemad tema tegevuse vastu huvi tunnevad. Eelkõige rõõmustavad nad, kui ema või isa või mõlemad saavad osaleda lasteaia üritustel.

12.6 Kui lapsevanem tuleb lapsele järgi, siis paneb ta telefoni ära ning leiab põgusa hetke, et suhelda oma lapse rühmaõpetajaga lapse päevast.

12.7 Laste sünnipäevi tähistatakse Värska Lasteaias rühmades ühise lauluringi, ülestõstmistseremoonia ja sünnipäevakaardi kinkimisega. Soovi korral võib sünnipäevalaps mängukaaslasi kostitada, arvestades laste arvuga oma rühmas.

12.8 Lapsevanem peaks õhtuti üle vaatama ka oma lapse kapi: seal võivad olla märjad püksid või määrdunud riided, mis vajavad koju kaasa võtmist, vahel aga hoopiski emale-isale või teistele pereliikmetele joonistatud pildid. Nii saab ka ülevaate, kas mõni hügieeni- või riietusese on vajalik järgmisel päeval kodust kaasa võtta. Tagavarariided on hea hoida lihtsalt riiulis või eraldi kotis, mida saab riputada kapinagisse.

12.9 Lapsevanem kohustub lasteaia ettepanekul pöörduma lapsega majavälise erispetsialisti (eripedagoog, logopeed, psühhiaater, eriarstid jms) konsultatsioonile, vastuvõtule või nõustamiskomisjoni. Kohtumiste tulemusest antakse rühma töötajatele tagasisidet.

12.10 Hädavajalik on koheselt rühmaõpetajatele teatada, kui lapsevanemate kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress) või lapse tegeliku elukoha aadress on muutunud. Direktorit on vaja koheselt teavitada lapse rahvastikuregistri järgsest elukoha aadressi muutusest.