Värska Lasteaia põhiväärtused

* Ühtekuuluvus ja meeskonnatöö

Koos tehes, häid mõtteid ja ideid jagades, üksteisega arvestades ning

kokkulepetest kinni pidades tagame lasteaia arengu.

* Individuaalsus

Arvestades laste võimeid, oskusi, arengupotentsiaali ja töötajate

võimekust ning kompetentsust tagame jõukohase ja arendava õppe

igaühele.

* Kodukoha loodus ja omakultuuri traditsioonid

Väärtustades omakultuuri ning tundes ja hoides kodukoha loodust tagame lasteaia traditsioonide järjepidevuse.

* Tervis

Edendame tervislikke eluviise, pakume mitmekesiseid liikumisvõimalusi

ja tervislikku toitu.

Õppe-kasvatustegevuse üldeesmärgid
  1. Lasteaia õppekava toetub üldõpetuslikule lõimuvale tööviisile.

1.1 Üldõpetuse tuumaks on kodulooline vaatlusõpetus ehk kodulugu. Kodulooline temaatika toetab lapse mõttetegevuse ja eneseväljenduse arengut ja on lähtekohaks kogu lapse mõttetegevuse ja väljenduse arendamisele.

1.2 Lõimumine on õppekava erinevate valdkondade õppesisu, üldoskuste ja erinevate tegevusliikide ühendamine tervikuks. Lapse teadmiste ja oskuste arenedes tullakse läbitud teemade ja õppesisu  juurde tagasi ning käsitletakse neid mitmekülgsemalt, laiemalt või konkreetsele nähtusele keskendudes.

  1. Värska Lasteaia õppekava toetab lapse individuaalsuse ja tema võimete, aga ka võimaluste, õiguste ning vastutuse arvestamist lasteaia ning õpetajate loodud hoolivas, turvalises, huvitavaid ja arendavaid tegevusi pakkuvas keskkonnas.

2.1 Laps tegutseb ja õpib oma rütmis.

2.2 Mängu kaudu õppimist soodustavad arenguliselt sobivad mängu- ja õppevahendid.

2.3 Õpetajal on tugev usk lapse võimetesse ja arengusse, ta motiveerib lapsi ja annab positiivset tagasisidet sooritatud tegevusest.

  1. Lapsevanemad ja lasteaia personal teevad koostööd ja neil on ühine vastutus lapsele soodsa arengukeskkonna loomisel, lapsekesksel õpikäsitlusel, tema arengu ja õppimise toetamisel.
Missioon, visioon

LASTEAIA VISIOON

Mitmekülgne areng – parim algus

LASTEAIA MISSIOON

Lasteaed on perekondlikku kasvatust toetav ja abistav haridusasutus. Oluline on lapsele hea enesetunde, turvalise keskkonna ja eduka arenemise tagamine, et kooli saaks suunduda rõõmsameelne, avatud, uudishimulik, loov, teistega arvestav laps.