Värska Lasteaia sõimerühm KÄBIKESED

 • Õpetaja: Elis Tuik

 • Õpetaja assistent: Terje Vako

  Õpetaja abi: Marge Madaloja

 • Kontakttelefon: +372 510 3387

 • E-post: verskalaps1@gmail.com

 • Rühma lühitutvustus:

  Sõimerühmas käivad 1,6- 3 aastased lapsed. Rühmas on igapäevaselt tööl üks õpetaja, õpetaja assistent ja õpetaja abi. Õppe- ja kasvatustegevus sõimerühmas toimub rühma päevakava alusel, kus on arvestatud laste eale vastavat päevarütmi – une ja ärkveloleku aega. Tegevuste hulgas vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietamine, kätepesu, potil käimine jms.) laste vaba tegevusega (mäng, liikumine) ning lastesõime õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevusega. Teemade valikul arvestatakse laste vanust, lähtutakse aastaaegadest, seto kultuurist, rahvuslikest tähtpäevadest ja lasteaia üldtemaatikast.

  Aastaringselt arendatakse lapse sotsiaalseid oskusi (sõbraga arvestamine, ruumi korrashoid, lasteaeda rõõmuga tulemine, mänguasjade jagamine jms). Igapäevaselt pööratakse tähelepanu lapse eneseteenindusoskuste arendamisele (potil käimine, kätepesu, lauakombed, riietumine jms.).

  Laste arengus on suur tähtsus mängul. Mängides omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindusoskusi, tööharjumusi ning kinnistatakse õppetegevustes läbiviidut.

  Sõimerühma õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada lapse mitmekülgset ja järjepidevat arengut koostöös koduga. Põhirõhk on sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengul.

  SÕIMERÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID

  • Lapse kiirele ja järkjärgulisele kohanemisele kaasaaitamine sõimerühmas
  • Turvalise ja mitmekesise arengukeskkonna loomine
  • Iga lapse individuaalsusega arvestamine
  • Lapse sotsiaalse-, kehalise- ja vaimse arengu võimaldamine ning eduelamuste pakkumine
  • Lapse eneseteenindusoskuste igapäevane arendamine: potil käimine, käte pesemine, ise söömine, riietumine vms.
  • Lapse tervise hoidmine ja edendamine
  • Kultuuri väärtustamine
  • Liikluskasvatuse tutvustamine
  • Digipädevuse arendamine
  • Kodu ja lasteasutuse koostöö